Gebruiksvoorwaarden van de website

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) worden de gebruiksvoorwaarden beschreven die van toepassing zijn wanneer je gebruikmaakt van onze website www.festicket.com (onze site), als gast of als geregistreerde gebruiker.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van de site. Door gebruik te maken van onze site, accepteer je de gebruiksvoorwaarden en ga je ermee akkoord aan deze voorwaarden te voldoen. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je onze site niet te gebruiken.

Informatie over ons

https://www.festicket.com/ wordt beheerd door Festicket Ltd (voorheen YESLAB Limited) ("Wij").

Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 07923345 met geregistreerd kantooradres Centro Forum, 74-80 Camden St, London NW1 0EG, United Kingdom.

Toegang tot onze site

Wij behouden ons het recht voor om de diensten die wij op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien onze site, om welke reden dan ook, tijdelijk niet beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site of onze hele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Indien je een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of hebt ontvangen als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dien je dergelijke informatie als vertrouwelijk te nemen en mag je deze informatie niet met derden delen. Wij behouden het recht om gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden van gebruikers, ongeacht of deze door jou is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment ongeldig te maken indien je naar onze oordeling niet voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Ook ben je er verantwoordelijk voor dat alle personen die via jouw internetverbinding toegang tot onze site hebben, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat ze deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar en licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en al het materiaal dat daarop gepubliceerd is. Dit is beschermd door wereldwijde auteursrecht wetten en verdragen. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.

Het is toegestaan om een kopie te maken en uittreksels te downloaden van elke pagina(s) van onze site voor eigen gebruik en materiaal dat geplaatst is op onze site onder de aandacht van anderen binnen jouw organisatie te brengen.

Het is niet toegestaan de gedrukte of digitale kopieën van afgedrukt of gedownload materiaal te wijzigen en de illustraties, foto's, video's of andere audiomaterialen zonder de begeleidende tekst te gebruiken.

Onze status (en die van eventueel genoemde contribuanten) als de auteurs van het materiaal op onze site dient altijd te worden erkend.

Het is niet toegestaan de materialen op onze site voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder onze toestemming of dat van onze licentiegevers.

Indien je materialen van onze site afdrukt, downloadt of kopieert in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, dan zal jouw recht om onze site te gebruiken vervallen en dien je ter onze keuze alle kopieën van materialen die je hebt gemaakt te vernietigen of terug te geven.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

Commentaar en andere materialen die gepubliceerd zijn op onze site zijn niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij wijzen daarom iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van onze site of door ieder die van de inhoud van onze site op de hoogte is gebracht.

Onze site wordt regelmatig gewijzigd

We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen op elk moment de inhoud wijzigen. Indien noodzakelijk, kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd opheffen.

Informatie over ons en jouw bezoek aan onze site

Wij verwerken informatie over jou in overeenstemming met ons privacy-policy.Door gebruik van onze site stem je hiermee in en verzeker je dat alle gegevens die je verstrekt juist zijn.

Transacties verricht via onze site

Alle boekingen van festivaltickets en festivalpakketten op onze site zijn onderworpen aan onze booking-conditions.

Virussen, hackers en andere misdrijven

Het is niet toegestaan onze site te misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is. Het is niet toegestaan pogingen te ondernemen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of andere servers, computers of databases die met onze site verbonden zijn.

Door deze bepaling te overtreden, pleeg je een strafbaar feit op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij melden dergelijke overtredingen bij de bevoegde wetshandhavingsautoriteiten en verlenen onze medewerking aan deze instanties door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding komt jouw recht om van onze site gebruik te maken onmiddellijk te vervallen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verlies of schade veroorzaakt door een verspreide denial-of-serviceaanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma’s, data of ander materiaal heeft bereikt door jouw gebruik van onze site of het downloaden van op onze site geplaatste materiaal of een website die daaraan gelinkt is.

Inhoud richtlijnen

Indien je een festival beoordeelt of andere inhoud op onze site plaatst, dien je je aan de volgende regels te houden.

Beoordelingen of andere materialen die je op onze site plaatst("bijdragen") dienen:

 • correct te zijn (waar je feiten deelt).

 • eerlijk te zijn (waar je je mening deelt).

 • te voldoen aan de toepasselijke wet in het Verenigd Koninkrijk en het land vanwaar de bijdragen wordt geplaatst.

Bijdragen dienen niet geplaatst te worden indien:

 • deze materiaal bevat dat voor iemand kwetsend is;

 • deze materiaal bevat dat voor iemand obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is;

 • deze seksueel expliciet materiaal bevat of promoot;

 • deze geweld bevat of promoot;

 • deze discrimineert op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, fysieke vermogen, seksuele geaardheid of leeftijd;

 • deze inbreuk maakt op auteursrecht, databaserechten of handelsmerk van een ander;

 • deze een ander misleidt;

 • een overtreding is gemaakt met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht;

 • deze illegale activiteit promoot;

 • deze een ander zijn privacy bedreigt, misbruikt of binnendringt, of ergernis, overlast of onnodige angst veroorzaakt;

 • een ander wordt lastig gevallen, overstuur wordt gemaakt, in verlegenheid wordt gebracht of wordt bedreigd of gehinderd;

 • deze wordt gebruikt om iemand na te doen of om jouw identiteit of betrokkenheid bij iemand te vervalsen;

 • deze de indruk wekt dat dergelijke inhoud van ons afkomstig is wanneer dat niet het geval is;

 • deze elke onwettige handeling, zoals (bijvoorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik bepleit, bevordert of ondersteunt.

Linken naar onze site

Het is toegestaan naar onze homepage te linken, op voorwaarde dat dit op een eerlijke en legale manier gebeurt en onze reputatie niet schaadt of hiervan misbruik maakt. Het is niet toegestaan een link te plaatsen op een manier die een associatie of onze goedkeuring suggereert als dit niet het geval is.

Het is niet toegestaan een link te plaatsen vanaf een website die niet jouw eigendom is.

Onze site mag niet in een frame op een andere site worden geplaatst en je mag ook geen link naar een ander deel van onze site anders dan de homepage plaatsen. We behouden ons het recht voor om toestemming voor links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Links van onze site

Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit gebruik daarvan.

Opschorting en beëindiging

Als we van mening zijn dat er een schending van deze Gebruiksvoorwaarden heeft plaatsgevonden, kunnen wij de handeling uitvoeren die wij gepast achten, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van jouw recht om onze site te gebruiken;

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal die jij naar onze site hebt geüpload;

 • je een waarschuwing geven;

 • gerechtelijke procedure tegen jou voor vergoeding van alle kosten als schadevergoeding (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;

 • verdere gerechtelijke procedures tegen jou;

 • openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties indien wij dat nodig achten.

We sluiten aansprakelijkheid uit voor handelingen die worden uitgevoerd naar aanleiding van schendingen van dit beleid.

Jurisdictie en toepasselijke recht

De Engelse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site.

Op deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de inhoud daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) is de wet van Engeland en Wales van toepassing.

Varianten

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Deze gebruiksvoorwaarden dien je van tijd tot tijd door te nemen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen, aangezien deze voorwaarden op jou van toepassing zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

Bedankt voor je bezoek aan onze site.